Om OKSE

Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn har som uppdrag att säkerställa rättigheterna hos barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Det gör OKSE genom att granska Sveriges arbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn, rapportera om målgruppens behov och samla samt samordna civilsamhällets satsningar.

Det granskande arbetet innebär att OKSE bevakar staten, regionernas och kommunernas insatser mot kommersiell sexuell exploatering av barn och ser till så att de åtaganden som har gjorts efterlevs.

För att rapportera om målgruppens behov  initierar och producerar ombudsmannen egna undersökningar, artiklar och rapporter och utifrån dessa lyfter de problem och lösningar som vi kan se.

Det samlande och samordnande arbetet syftar till att synkronisera civilsamhället i vilka frågor som är prioriterad. Ombudsmannen fungerar också som en gemensam kommunikationskanal till beslutsfattare. OKSE kommer regelbundet att kalla till samordningsmöten för såväl civilsamhället som för verksamheter inom det offentliga.

Rollen som ombudsman innehas av Gabriella Kärnekull Wolfe. Gabriella är sedan tidigare en av Sveriges mest inflytelserika röster i frågan om kommersiell sexuell exploatering av barn. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta politiskt med frågan, bland annat i gräsrotsföreningen Inte Din Hora som Gabriella var med och startade, och i sin roll som projektledare för opinionsbildning och politisk påverkan på Child10.

För att kontakta OKSE kan du skicka e-post till info@okse.nu eller ringa presskontakt Johanna Wilkens på 079-102 36 36. Ombudsmannen har i dagsläget inte möjlighet att ta sig an enskilda fall eller representera utsatta utan arbetar för övergripande systemförändringar. 

Organisationerna bakom Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn är Novahuset, Child10 och Ellencentret, tre civilsamhällesorganisationer som alla jobbar mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

YouTube player

Samhället präglas av normer och attityder gällande sex och sexualiteter som skapar våldsamma förväntningar. En konsekvens av detta är att en stor del av befolkningen har blivit utsatta för sexuellt våld fysiskt eller på internet. Novahuset jobbar efter visionen ett samhälle fritt från sexuellt våld genom att bryta föreställningar kring sexuella förväntningar och skapa förståelse för rätten till sin kropp. Detta görs via förebyggande, stödjande och uppsökande verksamhet.

novahuset.com

Child10:s vision är en värld där inget barn utsätts för människohandel för sexuella ändamål eller andra former av kommersiell sexuell exlpoatering. Stiftelsen organiserar och stöttar gräsrotsorganisationer som ger direkt stöd till utsatta barn, kartlägger och sprider kunskap om behov och lösningar inom fältet, och ställer konkreta, uppföljningsbara krav på våra makthavare för att förändra den rådande situationen

child10.org

Ellencentret arbetar för att barn och unga som utsatts för sexuell exploatering ska få stöd och behandling för att kunna leva ett liv fritt från våld. Ellencentret verkar också för stärkt stöd och skydd samt förebyggande arbete genom både skärpt lagstiftning och målgruppsanpassade insatser från det offentliga.

ellencentret.se

Vet du något som behöver granskas?

OKSE tar gärna emot tips på frågor att granska och uppmärksamma. Vi beaktar integriteten hos alla som kontaktar OKSE, men om vi får information om pågående nödsituation kommer vi att behöva kontakta larmscentralen och vid misstanke om att barn far illa kommer vi att upprätta en orosanmälan hos socialtjänsten. 

OKSE har i dagsläget inte möjlighet att ta sig an enskilda fall eller representera utsatta. För dig som är utsatt för kommersiell sexuell exploatering och behöver hjälp hänvisar vi till Novahuset, Ellencentret och övriga stödverksamheter som finns runt om i landet. Mer information om var du kan få hjälp.

Tipsa OKSE genom formuläret eller på info@okse.nu